KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO
KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO

Trzy prestiżowe instytucje i organizacje rynku finansowego: CFA Society Poland, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami podpisały porozumienie, zgodnie z którym powstał Klub Kobiet Rynku Finansowego, dedykowany kobietom zatrudnionym w sektorze finansów oraz usługach okołosektorowych, w tym w szczególności na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. W ramach działania Klubu przewidywana jest organizacja konferencji i spotkań biznesowych, w których wezmą udział eksperci z wielu dziedzin — wartościowi merytorycznie prelegenci z kraju i zagranicy.  

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie wartościowej, mądrej przestrzeni do wymiany myśli, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, budowania kapitału relacyjnego i branżowego kapitału intelektualnego. Ma ono odpowiadać na potrzebę aktywizacji zawodowej kobiet w obszarze finansów oraz promować sektor finansowy jako miejsce pracy o zróżnicowanym charakterze. Jako że zamiarem organizatorów jest włączanie w tę inicjatywę również mężczyzn, przyczyni się ona do przełamywania stereotypów, wciąż obecnych w życiu zawodowym.

Obecne wydarzenie jest szczególnie ważne, bowiem inauguruje spotkania Klubu Kobiet Rynku Finansowego.

Głównym punktem programu jest wykład dr Karolien Notebaert z Frankfurtu nad Menem, która jest wybitnym specjalistą w zakresie neurologii i ekonomii behawioralnej.

Karolien Notebaert obroniła doktorat z neurobiologii na Uniwersytecie w Lowanium (Leuven) w Belgii, a wcześniej na tym samym uniwersytecie uzyskała tytuł magistra na dwóch fakultetach: neurobiologii behawioralnej i ekonomii. Po studiach doktoranckich zaoferowano jej prestiżowe stypendium z możliwością prowadzenia badań naukowych na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Prace dr Notebaert w dziedzinie neurobiologii behawioralnej były publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, m.in. w "Journal of Cognitive Neuroscience", "Behavioral and Brain Sciences", "NeuroImage" oraz "Human Brain Mapping". Jest obecnie zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Goethe Business School we Frankfurcie. Dr Notebaert wykorzystuje swoją ekspercką wiedzę w zakresie zastosowań współczesnej neurobiologii do gruntownej i inspirującej analizy codziennych zachowań i procesów podejmowania decyzji w celu wykorzystania w pełni potencjału uczestników szkoleń z zakresu przywództwa i motywacji oraz do udoskonalenia ich umiejętności w zakresie poruszania się w świecie, w którym zmiana jest jedynym stałym elementem rzeczywistości. Mieszka ze rodziną we Frankfurcie nad Menem. W wolnym czasie oddaje się bieganiu i wspinaczkom górskim.

Oficjalnym partnerem Klubu Kobiet Rynku Finansowego jest organizacja Credit Suisse.

PROGRAM

 

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 6 marca 2018 r.

17:30 - 18:00 Otwarcie rejestracji, networking, rozmowy w kuluarach

18:00 -18:15
Powitanie gości i słowo wstępne

  • dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  • prof. Krzysztof Jajuga, prezes zarządu CFA Society Poland
  • prof. Marcin Dyl, prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami


18:15 - 18:35 Wystąpienie gościa specjalnego:  Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

18:35 - 19:15
Wykład dr Karolien Notebaert, eksperta w zakresie neurologii i ekonomii behawioralnej z Frankfurtu n/Menem, p.t. „Nieuświadomione preferencje naszego umysłu i ich wpływ na postrzeganie różnorodności”

19:15 - 19:45
Sesja Q&A

19:45 - 20:45
Poczęstunek i networking


 

PRELEGENCI
Podczas spotkania wystąpią
Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.

W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.

Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.

Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999 - 2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty-sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego. Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do Zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

ORGANIZATORZY
W przypadku pytań skontaktuj się z organizatorami

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt:
Izabela Olszewska
Dyrektor Zarządzajacy ds. Rozwoju 

Telefon komórkowy: 605 470 652 
Email: izabela.olszewska@gpw.pl
www.gpw.pl

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20- lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 miliardy zł.

Kontakt:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji

Telefon komórkowy: 783 590 814
Email: emadej@izfa.pl
www.izfa.pl

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel. 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org
www.cfapoland.org

PARTNER